Znalectví - obecně

Znalectví - obecně

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Pro uložení zákona klikněte zdeVyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Pro uložení vyhlášky klikněte zdeZákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Pro uložení zákona klikněte zdeZákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro uložení zákona klikněte zdeZákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů


Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeÚstavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti   NOVÉ 02. 09. 2015!

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhledávání v zákonech

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů.

Pro vyhledávání ve sbírce klikněte zde

Seznamy


Seznam znalců a tlumočníků

Vyhledávání v seznamu znalců a tlumočníků.

Pro vyhledávání v seznamu klikněte zdeSeznam znaleckých ústavů
Vyhledávání v seznamu znaleckých ústavů.

Pro vyhledávání v seznamu klikněte zde

Specifické odborné podmínky pro jmenování znalce   NOVÉ 26. 10. 2013!

1)
Obor Doprava, odvětví Doprava městská, Doprava silniční, specializace Dopravní (silniční) nehody

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde2)
Obor Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Podniky, Stroje a zařízení, Motorová vozidla, Movité věci, Lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech, Nemovitosti

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde3)
Obor Ekonomika, odvětví Účetní evidence

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde4)
Obor Zdravotnictví, odvětví Psychiatrie

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde5)
Obor Zdravotnictví, odvětví Epidemiologie, Farmakologie, Genetika, Hematologie, Hygiena, Chirurgie, Interna, Ortopedie, Pediatrie, Porodnictví, Pracovní úrazy a nemoci z povolání, Sexuologie, Soudní lékařství, Toxikologie a Zdravotnická odvětví různá

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde6) Obor Kybernetika, odvětví Výpočetní technika

Pro stažení a zobrazení podmínek klikněte zde

Časopisy týkajících se znalectví

1)  Oceňování
Časopis Oceňování byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Pro více informací o časopisu klikněte zde2)  Odhadce
Odborný čtvrtletník určený nejen pro odhadce majetku je recenzovaný odborný časopis, který byl Radou pro výzkum a vývoj zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Pro více informací o časopisu klikněte zde3)  SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ
Časopis je veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů, který je současně zařazen v pozitivním seznamu neimpaktovaných recenzovaných vědeckých časopisů Rady pro vědu, výzkum a inovace Vlády ČR.

Pro více informací o časopisu klikněte zde4)  ZNALEC
Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory.

Pro více informací o časopisu klikněte zde

Znalecké standardy

1) Znalecký standard č. I - Oceňování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
2) Znalecký standard č. II - Vybrané metody zajišťování podkladů pro technickou analýzu průběhu a příčin dopravních nehod
3) Znalecký standard č. III - Technická analýza střetu vozidla s chodcem
4) Znalecký standard č. IV - Technická analýza nárazu vozidla na překážku
5) Znalecký standard č. V - Zjišťování a posuzování technického stavu vozidla pro technickou analýzu průběhu a příčin dopravních nehod
6) Znalecký standard č. VI - Obecné zásady oceňování majetku
7) Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí
8) Znalecký standard č. VIII - Oceňování movitého majetku

Mezinárodní znalecké standardy

1) Tegova

The European Group of Valuers Associations - Evropské sdružení asociací odhadců majetku.

Pro zobrázení stránek klikněte zde2) IVSC
The International Valuation Standards Committee - Komise pro mezinárodní oceňovací standardy

Pro zobrazení stránek klikněte zde

Literatura NOVÉ 25. 06. 2013!

1) KŘÍSTEK, L., ZNALECTVÍ, vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, 331 s.,
    ISBN: 978-80-7478-042-4

Zahraniční znalecké organizace


1) Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten sachverständigen Österreichs

Pro zobrazení stránek klikněte zde

Rozhodnutí soudů (judikatura)

Níže jsou uvedeny judikáty, které se zabývají znalci, znaleckou činností,  znaleckými posudky apod. Zdroj: www.justice.cz


Níže uvedené znění judikátů bude upraveno.

Ústavní soud České Republiky (zkratka ÚS)
1) Nález ÚS, sp. zn. III. US 363/06 z 27. listopadu 2008

Nejvyšší soud České republiky (zkratka NS)
1) Rozsudek NS, sp. zn. 25 Cdo 583/2001 z 25. dubna 2002
2) Rozsudek NS, sp. zn. 33 Odo 325/2001 z 28. května 2002
3) Usnesení NS, sp. zn. 3 Tdo 1021 z 18. září 2008
4) Rozsudek NS, sp. zn. 30 Cdo 352/2008 z 6. srpna 2009
5) Rozsudek NS, sp. zn. 22 Cdo 1810/2009 z 21. října 2009

Nejvyšší správní soud České republiky (zkratka NSS)
1) Rozsudek NSS, sp. zn. 2 Afs 70/2008(-128) z 31. října 2008
2) Rozsudek NSS, sp. zn. 4 Ads 111/2008(-96) z 30. ledna 2009

Krajské soudy (zkratka KS)
1) Usnesení KS v Českých Budějovicích, sp. zn. 8 Co 2622/2006(-113) z 24. ledna 2006
2) Rozsudek KS v Ostravě, sp. zn. 19 Cad 93/2006(-52) z 27. listopadu 2007
3) Rozsudek KS v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 97/2007(-73) z 27. února 2008

Ostatní soudy - zahraniční
1) Rozsudek soudního dvora ze dne 17. března 2011
v rámci dvou žalob podaných španělským státním příslušníkem Josepem Peñarroja Fa, týkajících se zápisu jeho osoby jakožto překladatele španělského jazyka do seznamu soudních znalců cour d’appel de Paris a do celostátního seznamu soudních znalců.

Pro zobrazení rozsudku klikněte zde

Ostatní internetové stránky

1) Vláda České republiky
Oficiální stránky Vlády České republiky.

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Parlament České republiky
Oficiální stránky poslanecké sněmovny.

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Senát parlamentu České republiky
Oficiální stránky Senátu parlamentu České republiky.

Pro zobrazení stránek klikněte zde4) Boj proti korupci

Pro více informací klikněte zde5) Státníspráva.cz

Pro zobrazení internetových stránek klikněte zde6) Česká národní banka
Internetové stránky ústřední banky České Republiky a orgánu vykonávajícího dohled nad finančním trhem.
 
Pro zobrazení internetových stránek klikněte zde7) ARES
Internetová aplikace ARES Ministerstva financí souhrnně zpřístupňuje údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech. ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují.

Pro zobrazení internetových stránek klikněte zde8) Finance.cz
Internetový ekonomický portál.

Pro zobrazení internetových stránek klikněte zde

Ministerstva České republiky

1) Ministerstvo spravedlnosti
Oficiální stránky Miinisterstva spravedlnosti České republiky

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Ministerstvo financí
Oficiální stránky Miinisterstva financí České republiky

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) Ministerstvo pro místní rozvoj
Oficiální stránky Miinisterstva pro místní rozvoj České republiky

Pro zobrazení stránek klikněte zde4) Ministerstvo průmyslu a obchodu
Oficiální stránky Miinisterstva spravedlnosti České republiky

Pro zobrazení stránek klikněte zde

Zahraniční internetové stránky

1) International Monetary Fund

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Organistaion for Economic Co-Operation and Development

Pro zobrazení stránek klikněte zde3) The World Bank

Pro zobrazení stránek klikněte zde4) EUR-Lex
EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům Evropské unie a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Internetové stránky EUR-Lex jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Jazykovou verzi si můžete vybrat z panelu v pravém horním rohu hlavní stránky.
Databáze obsahuje okolo 2 815 000 dokumentů vydaných od roku 1951. Denně se aktualizuje a každoročně se rozšíří o přibližně 12 000 dokumentů.

Pro zobrazení stránek klikněte zde5) European Central Bank

Pro zobrazení stránek klikněte zde6) U.S. Department of the Treasury

Pro zobrazení stránek klikněte zde7) Bureau of Economic Analysis

Pro zobrazení stránek klikněte zde8) Trading Economics

Pro zobrazení stránek klikněte zde9) The Financial Forecast Centre

Pro zobrazení stránek klikněte zde10) Damodaran online

Pro zobrazení stránek klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.