Podmínky používání

Podmínky používání

10Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
1. Provozovatelem internetových stránek www.znaleckyportal.cz je Ing. Petr Škoch, (dále jen „Vlastník“), která je v souladu se zákonem
    č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno užívat stránky www.znaleckyportal.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich
    jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky
    www.znaleckyportal.cz a jejich užití je bezplatné.

3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Vlastníka do technické podstaty či obsahu stránek www.znaleckyportal.cz.
    Pouze Vlastník má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

4. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat
    v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.

5. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek www.znaleckyportal.cz.
    Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek
     www.znaleckyportal.cz nárok na náhradu škody.

6. Vlastník nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím
    stránek www.znaleckyportal.cz.

7. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.znaleckyportal.cz povahu žádného
    právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Vlastníkem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých
    případech uvedeno jinak.

Podmínky byly zveřejněny dne 10. 09. 2011.

Ing. Petr Škoch, provozovatel Znaleckéhoportálu.cz, www.znaleckyportal.cz

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.