Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR

Seminář „Odpovědnost znalců“, který se konal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a Ústavně právního výboru PS PČR

04Čer 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Níže sdílíme aktuální informace týkající se přípravy nového zákona o znalcích a tlumočnících. Zástupci Znaleckéhoportálu.cz byly přítomni na semináří a v nejbližší době Vám přinesou detailnější informace o předmětu jednání. Seminář byl pořádán ústavně právním výborem pod záštitou Ministerstva spravedlnosti České republiky .

"V úterý 3. května 2014 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky seminář věnovaný přípravě nového zákona o znalcích a tlumočnících. Na úvod semináře vystoupila ministryně spravedlnosti Helena Válková, která pak odpovídala i na dotazy soudních znalců z pléna.


Paní ministryně úvodem řekla, že je logické, že každá norma, i kdyby byla sebelepší, časem potřebuje úpravu.  Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících vznikl v 60. letech minulého století a je jasné, že již nemůže stačit současnému vývoji. „Lepší, než takovou normu novelizovat je připravit normu zcela novou“, uvedla ministryně H. Válková.

Nový kodex by měl být podle paní ministryně jednodušší, ale měla by v něm také být posílena odpovědnost soudních znalců za kvalitu posudků. Soudní znalci totiž někdy mění osudy lidí a jejich posudky jsou podkladem pro rozhodování soudů.

Vedle posílení nezávislosti soudních znalců by se připravovaná norma měla věnovat i odměňování. „Musíme najít modus, který bude více zohledňovat investici časovou i odbornou, kterou soudní znalci do své práce vkládají,“ řekla na semináři ministryně H. Válková.

„Ukončit legislativní práci na novém zákoně o soudních znalcích a tlumočnících je ambiciózní cíl. Kladu velký důraz a naděje do práce Komise pro znalectví, kterou jmenuji v červnu. Vedle pracovníků ministerstva spravedlnosti budete členy této komise i Vy znalci a máte tak možnost podílet se na vzniku nové normy od samého počátku. Máme nejvyšší čas připravit novou právní normu v oblasti soudního znalectví. V tom o ohledu jsme vůči okolním státům pozadu. Prosím Vás tedy, zapojte se do diskuse. Bez Vás to nebude životaschopná norma,“ požádala na závěr semináře „Odpovědnost znalců“ ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR"

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.