Znalectví-obecně

Conference dates: 6 - 7 August 2015
Conference venue: NH Naarden Hotel, IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden Netherlands
Conference dates: 27 - 28 August 2015
Conference venue: Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, 79-81, Paris, 75014 France
Conference dates: 6 - 11 September 2015
Conference venue: Prague Congress Centre, 5. Kvetna 1640/65, 140 21 Prague 4 - Nusle
Datum: 23. až 24. ledna 2015
Místo konání: Kongresové centrum, Výstaviště 1, Brno
Datum:
09. 09. 2014  (jedná o 1 denní kurz)

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov
Zasedací místnost č. 20 Nová budova (přízemí)
Datum:
12.10.2012  (jedná o 1 denní kurz, který se každoročně opakuje)

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.