Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

Zákony a vyhlášky

1) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
    ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde2) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
    ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde3) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů
 
Pro zobrazení zákone klikněte zde4) Vyhláška č. 26/2007 Sb., k provedení zákona č. 200/1994 Sb, o zápisech vlastnických a jiných
     věcných práv k nemovitostem
, ve znění pozdějších předpisů
    
Pro zobrazení vyhlášky klikněte zde5) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
   
Pro zobrazení zákona klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.