Ekonomika

Ekonomika

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
, ve znění pozdějších předpisů
  
Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)   NOVÉ 12. 10. 2014!

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška)
, ve znění pozdějších předpisů
  
Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeZákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  
Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeZákon č. 125/2008 Sb., o změnách obchodních společností a družstev
, ve znění pozdějších předpisů
 
Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zde   Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeNařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení nařízení vlády klikněte zdeNařízení vlády č. 474/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení nařízení vlády klikněte zdeZákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů  

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 

Pro zobrazení zákona klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.