Znalci

Znalci
Znalci

Znalci (53)

Obor - Odvětví - Specializace
Zdravotnictví
- Zdravotnická odvětví různá - Ošetřovatelství - Všeobecná sestra
Obor - Odvětví - Specializace
Doprava
- Doprava letecká - letecké nehody
Ekonomika - Ceny a odhady - letadel a jejich součástí
Strojírenství - Strojírenství všeobecné - opravy, údržba letadel a jejich součástí
Obor - Odvětví - Specializace
Školství a kultura
- Psychologie - handicapovaní
Služby - Služby - sociální služby
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika
- Ceny a odhady - textil, kůže a bytový textil
Textilie - Textilie - hodnocení jakosti hotových textilních a oděvních výrobků a reklamací, vady výrobků
                             a přičinné souvislosti vzniku vad
Obor - Odvětví - Specializace
Strojírenství - strojírenství všeobecné - strojírenská technologie motorových vozidel a silniční dopravy,
                                                             technika jízdy, pravidla silničního provozu
Obor - Odvětví - Specializace
Ekonomika - Ceny a odhady - movitostí - zdravotnická a laboratorní technika
Obor - Odvětví - Specializace
Kriminalistika - Kriminalistika - bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita
Kybernetika -Výpočetní technika - technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů
                                                       a ochrana dat
Ekonomika - Ceny a odhady - software, produkty a služby informačních technologií
Obor - Odvětví - Specializace
Ochrana přírody - Ochrana přírody - ochrana krajiny, rostlin a živočichů
Obor - Odvětví - Specializace
Zemědělství - Veterinářství
Obor - Odvětví - Specializace
Kybernetika - Výpočetní technika - vývoj software,autorská práva k programům
Kriminalistika - Kriminalistika - bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalistika
Strana 1 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.