Vysoké školy

Vysoké školy
Vysoké školy

Vysoké školy (9)

Pro koho je obor určen
Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje prostupnost a pokračování v  magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.
Pro koho je obor určen
Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.
O vyšší odborné škole
CEDUK - SVOŠ spol. s r. o. představuje možnost pro studenty maturitních ročníků a ostatní uchazeče s maturitou, kteří chtějí dále studovat. V červnu 2011 byly předány diplomy již šestnáctým absolventům.

Studium je zaměřeno na ekonomické, právní, jazykové a další společenskovědní disciplíny a je koncipováno jako škola s vlastním vzdělávacím programem, poskytující vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem mimo jiného v oboru Odhadcovství.
O vysoké škole
Na této vysoké škole probíhá mimo jiného prezenční a dálkové bakalářské studium oboru Oceňování nemovitostí. Základním cílem studia je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast realit, obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. Úspěšní absolventi, kteří z tohoto studia vzejdou, budou znamenat kvalitativní zlepšení pro celou oblast nakládání s nemovitostmi.

Tříleté bakalářské studium obou studijních oboru Oceňování nemovitostí, zahrnuje právní, ekonomické a stavebně technické předměty, jejichž znalost by měla být pro profesionála nezbytností a základním stavebním kamenem. Ve studiu je věnována pozornost i odborné jazykové přípravě zaměřené na nemovitosti a stavebnictví.
O vysoké škole
Katedra byla založena jako Katedra financí podniku k 1. lednu 1991 na Fakultě řízení, půlroku poté 1. července 1991 se stala součástí Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. K 1. září 2000 byla přejmenována na Katedru financí a oceňování podniku (KFOP). Katedra se zaměřuje na dva hlavní tématické okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatelských subjektů. Druhou odbornou specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetku.
O vysoké škole
stav soudního inženýrství (ÚSI) je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů „Technicko-právní problematika“, „Soudní inženýrství“ a „Oceňování nemovitostí“ v denním studiu fakult.
Ústav oceňování majetku (dále jen ÚOM) je vzdělávacím, poradenským, zpracovatelským a výzkumným pracovištěm odborně zaměřeným do těchto hlavních oblastí:
Institut oceňování majetku je specializované pracoviště Vysoké školy ekonomické. Byl zřízen v roce 1993 jako vědecké, vzdělávací, metodické a realizační středisko pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav
O vysoké škole
Bankovní institut vysoká škola je moderní vysoká škola, která nabízí vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni. Každý den se více než 400 vysokoškolských pedagogů a 5500 studentů podílí na budování špičkového pedagogicko výzkumného centra.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.