Komory a asociace

Komory a asociace
Komory a asociace

Komory a asociace (11)

Níže uvedené komory a asociace jsou zde uvedeny pouze informativně.

Informace
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie (The Czech Society for Legal Medicine and Forensic Toxicology of the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyne) je odborná společnost, která sdružuje specialisty z těchto oborů jako součást České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj informací:
www.soudnilekarstvi.cz
Cíle a úkoly AFP
1.   Podporovat rozvoj a zvyšování účinnosti odborné psychologické práce v oblasti trestního
      a občanskoprávního řízení, prevence, výzkumu a vyšetřování trestné činnosti, péče
      o populaci se zvýšeným rizikem trestné činnosti, spolu se zvyšováním účinnosti odborné
      práce psychologů zaměstnaných v příslušných státních orgánech a zabývajících se např.
      posuzováním psychické způsobilosti uchazečů o práci v těchto orgánech, psychologů
      posuzujících psychickou způsobilost k držení a nošení střelné zbraně.
Informace o AZO
Asociace je občanským sdružením, registrovaným MV ČR. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a odhadce majetku.
Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí.
Informace o ČKOM
Založena jako profesní sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ze dne 27.3.1992.
Informace o ČSCOM
ČSCOM je sdružením fyzických a právnických osob v oboru oceňování majetku, jehož cílem je vytvářet a poskytovat členům společnosti jednotnou metodiku v oblasti oceňování a být platformou pro odborné vzdělávání jeho členů
Informace o CUSZLH
Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství (dále jen „unie soudních znalců“) je právnickou osobou dobrovolně sdružující znalce zabývající se problematikou lesního hospodářství a oborů s tím souvisejících jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb.
Informace o ČMSSZ
Sdružuje podnikatele v oboru soudního znalectví.
Informace o KSZ
Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Komora byla založena v roce 1990 jako sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který se konal v roce 1993.
Informace o KZVC
Komora znalců Východní Čechy sdružuje především znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví (stavby obytné, průmyslové a zemědělské aj.).
Informace o společnosti  
Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů (dále jen Společnost) je dobrovolnou organizací znalců jmenovaných v uvedených oborech dle zákona č. 36/67 Sb. a slouží ke zlepšování profesní informovanosti a ochraně zájmů soudních znalců z uvedených  oborů.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.