Zemědělství

Zemědělství

VETERINÁŘSTVÍ

Zákony a vyhlášky 

1) Zákon č. 166/1999 Sb., ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde2) Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde3) Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde4) Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde5) Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde6) Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde7) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde8) Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde9) Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde10) Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde11) Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde12) Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde13) Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde14) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde15) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde18) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
 
Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde23) Vyhláška č. 380/2003 Sb.,o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde24) Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde25) Vyhůáška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, v aktuální znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde26) Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde27) Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde28) METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 (192393/2011-MZE-17212) 

Pro zobrazení a uložení metodiky klikněte zde
logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.