Patenty a vynálezy

Patenty a vynálezy

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách


Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zde
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin
a o změně některých zákonů

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků
, v platném znění

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Pro zobrazení zákona klikněte zdeZákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o ochraně prům. vlastnictví

Pro zobrazení zákona klikněte zdeVyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 21/2002 ze dne 21. prosince 2001
, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb. 

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách
v platném znění (s účinky od 1.4.2004)

Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška Ministerstva zemědělství č. 243 ze dne 31.5.2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb. o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele


Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


Pro zobrazení vyhlášky klikněte zdeVíce zákonů a vyhlášek: Klikněte zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.