Lesní hospodářství

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství - Myslivost

Zákony a vyhlášky

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde Vyhláška č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 245/2002, o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zdeVyhláška č. 491/2002, o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování
honiteb nebo
jejich částí do jakostních tříd

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde

Ostatní internetové stránky

1) Lesnictví.cz

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Silvarium.com
Informační server pro lesníky a myslivce.

Pro zobrazení stránek klikněte zdeNa dalším obsahu se pracuje.logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.