Užitečné odkazy
Zákony, vyhlášky, ...

Vstup do jednotlivých oborů

Pro zobrazení celého obsahu oboru klikněte na níže uvedené názvy oborů nebo použijte levé svislé menu.
Nařízení vlády, zákony a vyhlášky

1) Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde2) Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde4) Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  

Pro uložení a zobrazení nařízení klikněte zde5) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde6) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde7) Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde8) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde9) Zákon č. 133/1995 Sb., o požární ochraně  NOVÉ 05. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde10) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde11) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde12) Zákon č. 253/2005 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce   NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde13) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde14) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  NOVÉ 06. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení zákona klikněte zde15) Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 48/1992 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde18)  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  NOVÉ 07. 12. 2013!

Pro uložení a zobrazení vyhlášky klikněte zde


Internetové stránky

1) Soudní znalec elektro
Stránky mají za cíl poskytovat kompletní služby v oblasti, kde se prolíná právo a elektrotechnika.
Nejčastěji stránky využijí soudní znalci, avšak mnoho užitečných služeb zde poskytneme i advokátům, či soudcům, kteří zde mohou nalézt odborné informace napomáhající získat orientaci v konkrétní kauze. Stránky jsou určeny rovněž pro občany, podnikatele, firmy, státní instituce i soudy.

Pro zobrazení stránek klikněte zde
Internetové stránky

1) Česká geologická služba NOVÉ 16. 10. 2013!

Pro zobrazení stránek klikněte zde
Literatura  

1) PETERA, Josef; BORSKÝ, Ota: Úvod do studia písmoznalectví, Příručka ministerstva spravedlnosti.
    SEVT, Praha, 1975, 79 s.
2) PETERA, Josef: Úvod do soudní a kriminální grafologie: Stručné dějiny grafologie.  1. vyd. Praha:
    Česká grafická Unie a.s., 1947
3) SAUDEK, Robert: Vědecká grafologie: psychologie písma. Schneider, Brno, 2000, ISBN 80-85796-93-7
4) BLAŽEK, Petr; VALEŠKA, Jiří: Expertiza ručního písma. Kriminalistický ústav VB, Praha, 1984
5) BROOKS, C. Harry, MELOUN, Jan: Příručka experimentální grafologie. Praha : Melantrich a. s., 1930  
6) FISCHEROVÁ-KATZEROVÁ, Vlaďka, ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ, Dana: Grafologie.  1. vyd., Praha, Grada
    Publishing, a. s., 2004, ISBN 80-247-0851-5  
7) JEŘÁBEK, Jan: Grafologie: více než diagnostika osobnosti. 5. vyd., Praha, Argo, 2003,
     ISBN 80-7203-524-8  
8) MENHART, Oldřich: Nauka o písmu. 5. vyd, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, n. p.,
   1981. č. 85-80-29/5  
9) MISTRIK, Jozef: Grafológia: Synkritická analýza v modernej grafológii. 2. vyd., Bratislava,
    Obzor, 1985  
10 ) PETERA, Josef: Úvod do soudní a kriminální grafologie: Stručné dějiny grafologie. 
      1. vyd., Praha, Česá grafická Unie a.s., 1947  
11) POPPÉEOVA, Dolfína, ZELINKA, Adolf: Učebnice grafologie: Co prozrazuje rukopis člověka.
      Mělník n. Lab., Sfinx, 1922  
12) SCHÖNFELD, Vilém: Učebnice vědecké grafologie: pro začátečníky. 4. vyd., Praha, Elfa,
      2007, ISBN 978-80-86439-10-5  
13) TRESTA, Ján. Grafológia pre každého. 1.vyd., Banská Bystrica, Písmoznalectvo, 1981  
14) ŽIVNÝ, Petr: Co může říci písmo: kapitoly z grafologie.1. vyd., Praha, Horizont, 1991,
      ISBN 80-7012-056-8  
15) BERÁNEK, Karel: Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století. 2. vyd. Praha : Genealogická
      a heraldická společnost, 1976.
16) BERTL, Ivan: Grafologie v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha : Triton, 2009.
      ISBN 978-80-7387-340-0.
17) BROOKS, C. Harry, MELOUN, Jan: Příručka experimentální grafologie. Praha:
      Melantrich a. s., 1930.
18) DAMON, Cyron: Úplný systém okkultních nauk: Charakter a jeho rozbor s použitím
      vědecké Fysiognomiky
, Frenologie a Grafologie. 1. vyd. Praha : Kodym,
      1933.
19) FLANDERKOVÁ, Julie: Grafologie pro každého. Praha : nakladatel Josef Horka,
      1947.
20) HARRISON, Ian, et. al: Znaky a symboly. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, k. s.,
      2009. ISBN 978-80-242-2492-3.
21) HŘEBÍČEK, Luděk: Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. 1. vyd. Praha:
      Academia, 2002. ISBN 80-200-0973-6.
22) KUČERA, Miloslav: Mluví písmo: proč, kdy, jak a ke komu. 1. vyd. Praha : Avicenum
      zdravotnické nakladatelství, 1991. ISBN 80-201-0186-1.
23) LOUDA, Zdeněk: Písmo: jeho historický vývoj a význam; základy vytváření stylového
      písma
. Praha : Prometheus, 1936.
24) LOUKOTKA, Čestmír: Vývoj písma. 1. vyd.  Praha : Orbis, 1946.
25) PLATT, Richard: Místo činu: základní průvodce kriminalistickými metodami. 1. vyd.
      Praha : nakladatelství Slovart, 2005. ISBN 80-7209-746-6.
26)  PORADA, Viktor et al.: Kriminalistika: úvod, technika, taktika.  Plzeň : Aleš Čeněk,
       s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7380-038-3.
27) RAK, Roman, et. al: Biometrie a identita člověka : ve forenzních a komerčních aplikacích.
      Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2365-5.
28) VÍTKOVÁ, Jana: Grafologie: aneb čteme dvakrát. 2. vyd. Olomouc : Votobia, 2001.
      ISBN 80-7198-501-5.

Internetové stránky

1) Komora expertů ručního písma 

Pro zobrazení stránek klikněte zde2) Asociace grafologů ČR 

Pro zobrazení stránek klikněte zde
 
Zákony a vyhlášky

1) Zákon č. 110/1997 Sb, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde2) Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde3) Vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde4) Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde5) Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde6) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde7) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, v aktuálním znění  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde8) Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde


VETERINÁŘSTVÍ

Zákony a vyhlášky 

1) Zákon č. 166/1999 Sb., ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde2) Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde3) Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde4) Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení nařízení vlády klikněte zde5) Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde6) Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde7) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde8) Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde9) Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde10) Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde11) Vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde12) Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde13) Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde14) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde15) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde16) Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde17) Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde18) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
 
Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde19) Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde20) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde21) Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde22) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde23) Vyhláška č. 380/2003 Sb.,o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí  

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde24) Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, v aktuálním znění

Pro zobrazení a uložení zákona klikněte zde25) Vyhůáška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, v aktuální znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde26) Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde27) Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v aktuálním znění 

Pro zobrazení a uložení vyhlášky klikněte zde28) METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 (192393/2011-MZE-17212) 

Pro zobrazení a uložení metodiky klikněte zde
Strana 1 z 4

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.