Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

Provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí

Datum: 25. - 28. 01. 2016
Časový harmonogram: 8:00 - 17:00 (začátek kurzu v pondělí 25.1.2016 v 10:00 hod., registrace od 9:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Mgr. Ing. David Jedinák; prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek

O kurzu:
Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Posluchači budou seznámeni také se základy technologie a zkoušení betonu a s konkrétními příklady řešení různých případů sanací.

Program kurzu:
 • Základy technologie betonu, nové trendy
 • Fyzikálně mechanické vlastnosti betonu
 • Vady a poruchy betonu z pohledu investora
 • Předcházení vadám - možnosti dodavatele
 • Sanace dopravních staveb
 • Evropské normy, technické podmínky
 • Dokumentace k materiálům
 • Diagnostika betonových konstrukcí
 • Povrchová ochrana betonu
 • Předúprava podkladu
 • Úprava povrchu výztuže
 • Správkové malty
 • Oprava trhlin, injektáž
 • Základy dalších technologií
 • Degradační procesy železobetonu
 • Stavební zákon ve vztahu k opravám
 • Sanace vodárenských nádrží a ČOV
 • Koroze výztuže a ochrana proti ní
 • Zesilování železobetonových konstrukcí
 • Kontrolní zkoušky
 • Test, vyhodnocení, diskuse

Cena kurzu:

4 660,- Kč + DPH (při přihlášení do 11. 01. 2016 včetně)
5 360,- Kč + DPH (při přihlášení po 11. 01. 2016)


Internetové stránky (více informací): Klikněte zde
Přihláška: Klikněte zde


logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.