ICFS 2015: 17th International Conference on Forensic Sciences (Paris, France)

ICFS 2015: 17th International Conference on Forensic Sciences (Paris, France)

Conference dates: 27 - 28 August 2015
Conference venue: Holiday Inn Paris Montparnasse, Avenue Du Maine, 79-81, Paris, 75014 France

Conference theme (Selected conference papers):
The ICFS 2015: 17th International Conference on Forensic Sciences aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Forensic Sciences. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered and the solutions adopted in the field of Forensic Sciences.

1) Filtering and Reconstruction System for Gray Forensic Images
Ahd Aljarf, Saad Amin

2) The Anthropological Determination of Pedagogy
Sara Kakuk

3) Stature Prediction Model Based On Hand Anthropometry
Arunesh Chandra, Pankaj Chandna, Surinder Deswal, Rajesh Kumar Mishra, Rajender Kumar

4) CVOIP-FRU: Comprehensive VoIP Forensics Report Utility
Alejandro Villegas, Cihan Varol

5) The Use of Ontology Framework for Automation Digital Forensics Investigation
Ahmad Luthfi

6) The Conception of Implementation of Vision for European Forensic Science 2020 in Lithuania
Eglė Bilevičiūtė, Vidmantas Egidijus Kurapka, Snieguolė Matulienė, Sigutė Stankevičiūtė

7) Biometric Steganography Using Variable Length Embedding
Souvik Bhattacharyya, Indradip Banerjee, Anumoy Chakraborty, Gautam Sanyal

8) Effects of Reversible Watermarking on Iris Recognition Performance
Andrew Lock, Alastair Allen

9) Optimal Feature Extraction Dimension in Finger Vein Recognition Using Kernel Principal Component Analysis
Amir Hajian, Sepehr Damavandinejadmonfared

10) Pathological Truth: The Use of Forensic Science in Kenya’s Criminal Justice System
Peter Ndichu Muriuki

11) Stature Estimation Based On Lower Limb Dimensions in the Malaysian Population
F. M. Nor, N. Abdullah, Al-M. Mustapa, L. Q. Wen, N. A. Faisal, D. A. A. Ahmad Nazari

12) Adaptive Score Normalization: A Novel Approach for Multimodal Biometric Systems
Anouar Ben Khalifa, Sami Gazzah, Najoua Essoukri BenAmara

13) Stature Estimation Using Foot and Shoeprint Length of Malaysian Population
M. Khairulmazidah, A. B. Nurul Nadiah, A. R. Rumiza

14) Craniometric Analysis of Foramen Magnum for Estimation of Sex
Tanuj Kanchan, Anadi Gupta, Kewal Krishan

15) Multimodal Biometric Authentication Using Choquet Integral and Genetic Algorithm
Anouar Ben Khalifa, Sami Gazzah, Najoua Essoukri BenAmara


Web site and more information: Click here
Registration: Click here

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.