7th European Academy of Forensic Science Conference (Prague, Czech Republic)

7th European Academy of Forensic Science Conference (Prague, Czech Republic)

Conference dates: 6 - 11 September 2015
Conference venue: Prague Congress Centre, 5. Kvetna 1640/65, 140 21 Prague 4 - Nusle

Conference theme:
Theme 1: Management of Forensic Science Laboratories
This theme is intended to cover the business of forensic science laboratories including best practice in forensic science and management, education and training of forensic scientists, the laboratory staff and also of stakeholders – the police officers, prosecutors and judges, quality control and assurance, the economics of forensic science practice, effectiveness and efficiency, and last but not least ethical issues of forensic process.

Theme 2: Future Development in Crime Scene Investigation
Current crime scene investigation uses traditional tools as well as latest technologies. While forensic science laboratory methods have proven to be considerably harmonized, more standardisation is needed at crime scenes. Contributions are invited on topics: harmonisation of crime scene investigation, international cross-border investigations, crime scene documentation, innovative technology for crime scene investigation, quality management of crime scene investigation, disaster victim identification and others.

Theme 3: Trends in Traditional and Novel Forensic Casework Approaches
What is the role of traditional forensic disciplines and novel trends in forensic casework? Do they compete? What is the expectation of stakeholders?
Main topics of this theme are new approaches in routine forensic science casework, new categories of examination, progressive techniques providing quick and reliable information for investigation, cutting-edge technology for forensic science, etc.

Theme 4: Electronic Data Evidence
Digital technology surrounds us at every step, and each of its elements may carry important information. Main motive of this theme will be data mining, analysis of information found in digital devices, cybercrime security, forensic information technology, network forensics, examination of digital still and video images and sounds, etc.

Theme 5: Interpretation of Forensic Evidence
There is still much difference in evidence interpretation among forensic institutes and also individual fields of forensic examination. Contributions within this theme are invited on the following topics: various aspects of evidence interpretation approaches, reporting evidence and interpretation of evidence, interpretation of forensic evidence in training for forensic practitioners, the role of networks in the harmonisation of interpretation approaches etc.


Web site and more information: Click here
Registration: Click here

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.