Vzor s komentářem - Poptávka znaleckého posudku/odhadu/konzultace, město/obec, okres* Úvést stručný název

Vzor s komentářem - Poptávka znaleckého posudku/odhadu/konzultace, město/obec, okres* Úvést stručný název

Specifikace*: Stručný popis, čeho se znalecký posudek/odhad/konzultace bude týkat, povinný údaj.
Termín vyhotovení znaleckého posudku*: Např. do 01. 12. 2012 nebo do 1 týdne, 2 týdnů,
                                                                           povinný údaj.
Cena*: Nabídková cena v Kč nebo dohodou, povinný údaj.

Lokalita
Kraj*: Kraj, ve kterém je třeba znalecký posudek/odhad vypracován nebo jsou potřebné konzultace,
           povinný údaj.

Okres*: Okres, ve kterém je třeba znalecký posudek/odhad vypracován nebo jsou potřebné konzultace,
               povinný údaj.

Město/obec*: Město/obec, ve kterém je třeba znalecký posudek/odhad vypracován nebo jsou potřebné
                         konzultace, povinný údaj.


Kontakt na poptávajícího
Jméno a příjmení*: Povinný údaj.
Adresa: Nepovinný údaj.
Telefonní číslo: Nepovinný údaj.
E-mail*: Povinný údaj.

* položka musí být vyplněna!

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.