Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska (AFP)

Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska (AFP)

Cíle a úkoly AFP
1.   Podporovat rozvoj a zvyšování účinnosti odborné psychologické práce v oblasti trestního
      a občanskoprávního řízení, prevence, výzkumu a vyšetřování trestné činnosti, péče
      o populaci se zvýšeným rizikem trestné činnosti, spolu se zvyšováním účinnosti odborné
      práce psychologů zaměstnaných v příslušných státních orgánech a zabývajících se např.
      posuzováním psychické způsobilosti uchazečů o práci v těchto orgánech, psychologů
      posuzujících psychickou způsobilost k držení a nošení střelné zbraně.
2.   Podávat koncepční, organizační, metodické, vzdělávací a jiné návrhy státním orgánům
      v oblasti působnosti Asociace.
3.   Účastnit se na tvorbě, rozvoji, zdokonalování koncepce oboru forenzní psychologie
      a prosazovat její praktické uplatnění.
4.   Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a dodržování profesionální etiky psychologů
       v této oblasti.
5.   Chránit veřejnost a státní orgány před nekvalifikovaným výkonem psychologické profese
      ve shora vymezené oblasti.
6.   Zajišťovat či zprostředkovat ochranu (včetně právní) svých členů v otázkách souvisejících
      s výkonem povolání, chránit profesní zájmy forenzních psychologů.
7.   Stanovovat podmínky k získání plné kvalifikace odborného psychologa ve forenzní oblasti.
8.   Spolupracovat s jinými sdruženími příbuzného zaměření u nás i v zahraničí.
9.   Připravovat materiály a podklady k rozhodování Psychologické komory a z pověření
      Komory vykonávat další činnosti.
10. Organizovat nebo se podílet na organizaci postgraduálního vzdělávání a odborného
      výcviku forenzních psychologů a psychologů-soudních znalců ve všech oblastech
      tvořících náplň jejich forenzní práce. Organizovat supervizi členů Asociace, podporovat
      vznik a činnost výcvikových a metodických center a aktivit, výměnu znalostí a zkušeností
      a výcvik začínajících forenzních psychologů-soudních znalců.
11. Rozvíjet v souladu s platnými právními předpisy vlastní ekonomickou činnost a se získanými
      prostředky hospodařit v souladu s cíli Asociace.
12. Rozvíjet podle potřeby vlastní ediční činnost.

Zdroj informací: www.afp.wz.cz

Kontakty
Adresa: Markova 3, 158 00 Praha 5
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: www.afp.wz.cz

Více informací: naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.