Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (ČSCOM)

Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (ČSCOM)

Informace o ČSCOM
ČSCOM je sdružením fyzických a právnických osob v oboru oceňování majetku, jehož cílem je vytvářet a poskytovat členům společnosti jednotnou metodiku v oblasti oceňování a být platformou pro odborné vzdělávání jeho členů
.
Náplní práce členů společnosti je oceňování především nemovitého majetku, za účelem stanovit obvyklou (tržní) hodnotu. Společnost má více než 300 členu v celé České republice, kteří pracují pro vedoucí bankovní instituce. Členové společnosti jsou sdruženi v okresních a krajských znaleckých výborech, jejichž úkolem je kontrola a vzájemná konzultace jednotlivých ocenění a vytváření databáze realizovaných cen prodejů pozemků.
Společnost byla založena v roce 1996 pod názvem Unie odborných odhadců majetku, jako výsledek úsilí o založení odborného profesního sdružení. Vznik sdružení souvisí se školeními, která od roku 1994 pořádala vzdělávací a poradenská společnost Gradua ve spolupráci se znaleckým ústavem A-Consult plus. V roce 1998 byla Unie odborných odhadců majetku přejmenována na Českou společnost certifikovaných odhadců majetku.

Zdroj informací: www.cscom.cz

Kontakty
Adresa: Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1
Telefon: 225 771 290
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: www.cscom.cz

Více informací: naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.