Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství (CUSZLH)

Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství (CUSZLH)

Informace o CUSZLH
Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství (dále jen „unie soudních znalců“) je právnickou osobou dobrovolně sdružující znalce zabývající se problematikou lesního hospodářství a oborů s tím souvisejících jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb.
Úkolem unie soudních znalců je podílet se na průběžné a kvalitní přípravě členů,  prosazovat a obhajovat profesní zájmy znalců ve vztahu k státním orgánům i ostatním právním subjektům. Jako nepolitická organizace se chce unie soudních znalců   podílet na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znaleckých oborů a dalších předpisů souvisejících  se znaleckou činností, včetně formulování etických a morálních zásad znalecké činnosti. Unie soudních znalců bude prosazovat zlepšení ekonomického a sociálního postavení znalců a spolupracovat s orgány a organizacemi v návazných oborech.

Zdroj informací: www.cuszlh.cz

Kontakty
Adresa: Zámek 1, Kostelec nad Černými Lesy PSČ 281 63
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: www.cuszlh.cz

Více informací: naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.