Komora znalců Východní Čechy (KZVC)

Komora znalců Východní Čechy (KZVC)

Informace o KZVC
Komora znalců Východní Čechy sdružuje především znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví (stavby obytné, průmyslové a zemědělské aj.).
Dále také z oborů a odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, movitých věcí, strojů a zařízení, lesních pozemků, lesních porostů, lesní hospodářství, dřeviny a škody na nich, z boru doprava – ceny a odhady motorových vozidel, analýza silničních nehod, strojírenství a další.
Naše působnost je v celé České republice, především v okresech Hradeckého a Pardubického kraje.
Komora znalců Východní Čechy občanské sdružení zaregistrovala svoje Stanovy u Ministerstva vnitra. Bylo přiděleno IČ 228 15 597.

Zdroj informací: www.kzvc.cz

Kontakty
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: http://kzvc.cz/

Více informací: naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.