Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů

Informace o společnosti  
Společnost soudních znalců ze zdravotnictví a příbuzných oborů (dále jen Společnost) je dobrovolnou organizací znalců jmenovaných v uvedených oborech dle zákona č. 36/67 Sb. a slouží ke zlepšování profesní informovanosti a ochraně zájmů soudních znalců z uvedených  oborů.
Rozvíjí odborný, právní a ekonomický potenciál znalců, sjednocuje a předkládá stanoviska k navrhovaným právním úpravám, týkajícím se oboru a znalecké činnosti, dbá na formulování a dodržování etických zásad znalecké činnosti, pečuje o zlepšování podmínek znalecké činnosti a snaží se o zvyšování společenského ocenění znalecké práce.

Zdroj informací: http://znalci.sweb.cz/

Kontakty

Adresa:
Oddělení soudního lékařství, FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81  Praha 8
Telefon: 266 083 434, 266 083 448
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www stránky: http://znalci.sweb.cz/

Více informací: naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.