Unie soudních znalců, o.s. (USZ)

Unie soudních znalců, o.s. (USZ)

Informace o USZ
Unie soudních znalců, o.s., bylo vytvořeno skupinou odborníků z různých profesních oblastí, kteří se snaží přispět k lepšímu fungování práva v České republice. Za tím účelem vytvořili v roce 2010 sdružení, jehož cílem je podpořit celoživotní vzdělávání soudních znalců
.
Víme totiž, že snahou každého soudního znalce je rozšiřovat své schopnosti a vědomosti tak, aby měl vždy přehled nejen o nejnovějších poznatcích ve svém oboru, ale aby rovněž věděl, jaký je jeho úkol při soudním řízení.
Unie soudních znalců vychází této snaze vstříc a nabízí všem znalcům, kteří mají zájem rozšiřovat svou způsobilost k práci soudního znalce, kvalitní vzdělávací programy po celé České republice.

Zdroj informací: www.uniesoudnichznalcu.cz

Kontakty
Adresa: Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4 - Krč
Telefon: zde
E-mail: zde
Www stránky: http://uniesoudnichznalcu.cz/

Více informací:
naleznete zde

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.