Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně (Technické znalectví a expertní inženýrství - magisterské studium)

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně (Technické znalectví a expertní inženýrství - magisterské studium)

Pro koho je obor určen
Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na první stupeň bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje prostupnost a pokračování v  magisterském stupni studia pro absolventy bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Oblast uplatnění absolventů
Trh práce požaduje ekonomicko-technicky graduované odborníky pro výkon expertní činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků a auditorů pro oblast posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení. Na trhu práce v České republice i zemích Evropské unie se vyvíjí a sílí společenská poptávka na úrovni bakalářského a následně i magisterského studia vysokoškolsky vzdělaných specializovaných odborníků pro tyto výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit v těchto specifických kompetencích. Další uplatnění absolventů je možné v oblasti středního a vysokého školství při výuce předmětů technických a ekonomických disciplín a dále v oblasti státní správy a samosprávy.

Více informací (www stránky): Klikněte zde

Poslední úpravy Čtvrtek, 02 Květen 2013 20:47

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.