Články

Český granát v ohrožení

01Kvě 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
gČerveně zbarvené „pyropy“, ze skupiny granátů, pocházející z nalezišť na úpatí Českého středohoří a na některých místech v Podkrkonoší, si získaly jako drahé kameny proslulost již v době panování císaře Rudolfa II. Tehdy také dostaly od císařova osobního lékaře a znalce drahokamů Anselma Boetia de Boot své jméno GRANATI BOHEMICI (české granáty).
   

Šperkové kameny a jejich názvy

21Dub 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
04.drahe kovy a kameny Mezi šperkové kameny, označované stále laicky, pro jejich cenu, jako drahé, zahrnujeme minerály, ale i další přírodní materiály, které mají především krásný vzhled a upoutávají nás leskem, barvou, čistotou, průhledností, případně měnou barev a charakteristickou kresbou sledující jejich vnitřní stavbu. Na tomto místě je nutno konstatovat, že dnes šperkové materiály netvoří žádnou přirozenou skupinu přírodnin, kromě minerálů sem patří horniny, fosilní i recentní organické látky a dnes i látky synteticky vyráběné.
   

Zatepľovanie budov zo začiatku minulého storočia v Zlíne

07Dub 2012
Napsal uživatel Ing. Ivo Rudolf, CSc. 
PDFTiskEmail
04Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia začala modernizácia funkcionalistických stavieb postavených v 20. až 30. rokoch minulého storočia v Zlíne. Zatepľovanie fasád s neomietaným murivom kontaktným tepelnoizolačným systémom s povrchovou vrstvou z tehlových pásikov dopĺňalo hydroizolovanie striech s fóliami z mäkčeného PVC a zateplenie tuhými minerálnymi doskami alebo expandovaným penovým polystyrénom EPS a ďalšie úpravy. Spotreba energie na vykurovanie tak v pôvodne veľmi sporo tepelne izolovaných stavbách klesla až na tretinu.
   

Ručení za nezaplacenou daň - je možné stanovit cenu obvyklou u pohonných hmot?

31Bře 2012
Napsal uživatel Ing. et Ing. Pavel Semerád 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaTento příspěvek se zabývá problémem u paragrafu 109 daně z přidané hodnoty - ručení za nezaplacenou daň. Dle tohoto paragrafu ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň v případě, kdy je úplata za toto zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Hlavním předmětem zkoumání jsou pohonné hmoty. Jejich prodejní cena se může u různých společností měnit denně nebo týdně. z tohoto důvodu Je navržena metodika a postupy ke stanovení ceny obvyklé.

   

Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Hába 
PDFTiskEmail
09.energetikaTrasa sítě technické infrastruktury (inženýrské sítě) činí v dotčené části z nezastavěného pozemku pozemek stavební, jelikož k umístění stavby byla tato část vymezena a určena územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Umístění inženýrské sítě do pozemku nebo na pozemek je věcnou a právní závadou, která předmětný pozemek zásadním způsobem a možná i zcela navždy znehodnotí Na takto dotčené části pozemku nelze již realizovat jinou stavbu, vysadit les, zřídit rybník či provést jiná opatření ekologické stability území. Pro vlastníka se tak stává tato část pozemku v šíři zákonem stanoveného ochranného pásma inženýrské sítě zcela bezcennou, kde navíc musí strpět věcné břemeno existence cizí stavby. Za takovéto věcné břemeno náleží vlastníku pozemku spravedlivá a přiměřená náhrada. Stanovení výše náhrady by mělo vycházet z profitu osoby oprávněné z věcného břemene.
   

Bezriziková míra výnosnosti

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaČlánek byl publikován v roce 2009.
Základní složkou diskontní míry je bezriziková míra výnosnosti. O bezrizikové míře výnosnosti a způsobu jejího stanovení se v odborné literatuře i ve znalecké praxi vede obsáhlá diskuse. V tomto článku se zaměříme na požadavky, které by bezriziková míra výnosnosti měla splňovat a na způsob jejího stanovení v praxi. Většinu poznatků a závěrů je možné zobecnit pro výnosové ocenění jakéhokoli majetku (aktiva), některé závěry se však vztahují k bezrizikové míře výnosnosti pro ocenění podniků

   

Přirážka za tržní kapitalizaci při stanovení nákladů na vlastní kapitál metodou CAPM

17Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaČlánek byl publikován v roce 2009.
Skutečná výnosnost a riziko, které jsou dosahované u srovnatelných investic na kapitálovém trhu, neodpovídají nákladům vlastního kapitálu kalkulovaným metodou CAPM. Proto je nutné zohlednit rizikovost společnosti ve vztahu k její velikosti, což je předmětem tohoto příspěvku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu aplikace přirážky za tržní kapitalizaci pro podniky ČR
   

Vybrané problémy při stanovení koeficientu beta

14Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
06.ekonomikaČlánek byl publikován v roce 2009.
Koeficient beta je jedním ze základních parametrů, které je potřeba stanovit při výpočtu nákladů vlastního kapitálu pomocí metodiky CAPM. Při jeho výpočtu se lze setkat s různými postupy a úpravami, kterým bude věnován tento příspěvek. Dále bude pozornost věnována koeficientu beta v závislosti na velikosti tržní kapitalizace společnosti, z jejichž dat je koeficient beta stanovován.

   

Diskont za nelikvidnost v rámci oceňování podniků

14Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD
Článek byl publikován v roce 2003.
06.ekonomikaZnalec se při oceňování podniku často setkává s problémem ocenit pouze určitý počet akcií společnosti (popř. obchodní podíl společnosti s ručením omezeným) nebo zohlednit jejich neobchodovatelnost na veřejných trzích. Proto musí v závislosti na hodnotě společnosti nebo její části, kterou oceněním získal, použít určité srážky (diskonty), popřípadě přirážky (prémie), aby tak mohl stanovit tržní hodnotu oceňované společnosti (její časti). Oceňujeme-li akcii (dále myšleno i obchodní podíl) společnosti, která není běžně obchodovaná, musíme počítat s určitou srážkou z hodnoty běžně obchodované akcie. Tato srážka, vyjadřovaná v procentech z hodnoty běžně obchodované akcie, je označována jako diskont za nelikvidnost.
   

Diskont za minoritu a prémie za kontrolu v rámci oceňování podniků

11Bře 2012
Napsal uživatel Ing. František Prodělal, Ph.D. 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD
Článek byl publikován v roce 2004.
06.ekonomikaPři oceňování podniků je často úkolem znalce ocenit pouze určitý počet akcií z celkového počtu emitovaných akcií, popřípadě obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k hodnotě čistého obchodního majetku připadajícího na znalcem oceňovaný počet akcií (dále myšleno i na obchodní podíl pro případ společnosti s ručením omezeným), který znalec oceněním získal, je nutné aplikovat srážku (diskont) nebo přirážku (prémii), které souvisejí s možností ovlivňovat chod společnosti. O srážce hovoříme jako o diskontu za minoritu, o přirážce jako o prémii za kontrolu.
   

Strana 5 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.