Články

Certifikace ozdobných kamenů a šperků

13Srp 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
obr 3 Zákazníci i sběratelé stále častěji požadují, pro ozdobné kameny a kamenové šperky, potvrzení o jejich kvalitě. Je to obecný trend projevující se, v posledních desetiletích, u veškerého zboží. Existují dva dokumenty, které tyto požadavky splňují. Jde o atesty a certifikáty.
   

Použití prubířského kamene

10Čec 2012
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec, doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. 
PDFTiskEmail
pk1bPřírodní prubířské kameny českého původu patří k celosvětově nejkvalitnějším. O jejich horninovém složení a výskytu byl před časem zajímavý příspěvek Jaroslava Žežulky, který v rámci výzkumných prací Geologického ústavu, prubířské kameny objevil. Znalce by mohlo zajímat, jak se prubířský kámen prakticky používá. Níže proto předkládáme pracovní postupy pro provozní určení zlata a jeho ryzosti.
   

Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích část II.

18Čer 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo pro clankyV první části článku jsme se věnovali bodům týkajících se znalců a znaleckých ústavů, centrálnímu registru znalců a znaleckých ústavů, centrální evidenci znaleckých posudků, vzniku, pozastavení a zániku oprávnění vykonávat znaleckou činnost, vstupní zkoušce, pojištění a vzdělávání. Nyní se podíváme na další body, které obsahuje věcný záměr zákona o zapsaných znalcích.
   

Věcný záměr zákona o zapsaných znalcích část I.

16Čer 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo pro clankyVěcný záměr zákona o zapsaných znalcích byl předložen vládě dne 16. 11. 2011, kdy byl také projednán. Vládou byl schválen a s připomínkami legislativní rady vlády předán Ministerstvu spravedlnosti České republiky k rozpracování do paragrafového znění
   

Vady a poruchy svrchní vrstvy vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

26Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Bc. Aleš Zvěřina 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

o1Ačkoliv se zdálo, že rozpočtové škrty v roce 2011 způsobí pokles výroby expandovaného polystyrenu (EPS) a tím pádem i pokles stavební výroby v oboru zateplování staveb opak je pravdou. Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS), kde dominantní aplikací jsou tepelné izolace budov, vzrostla v ČR za rok 2011 o 9,0 %, v Evropě pak o 3,3 % [1]. Zateplování budov vnějšími kontaktními systémy (ETICS) má tak stálou vzestupnou tendenci. S tím souvisí neklesající počet ETICS, které vykazují nejrůznější vady nebo poruchy. Vady a poruchy ETICS, způsobené nevhodným použitím tepelné izolace, nerespektováním správně provedených konstrukčních detailů popř. nevhodným návrhem či provedením mechanického kotvení byly již v minulosti poměrně podrobně popsány v různých publikacích. Vadami a poruchami svrchního souvrství ETICS se již tolik publikací nezabývá.
Cílem článku je ukázat, že svrchní souvrství ETICS ve velké míře rozhoduje o konečné kvalitě ETICS a jeho vnímání uživatelem, neboť tyto vady a poruchy jsou téměř vždy viditelné přímo na zateplovaném objektu. Článek ukazuje do jaké míry rozhoduje o výskytu vady nebo poruchy nevhodně zvolený barevný odstín fasády, nesprávné provedení výztužné vrstvy nebo výběr nevhodného typu omítky coby finální vrstvy. Snahou autora je provést základní systematické roztřídění vad a poruch svrchní vrstvy ETICS včetně určení nejpravděpodobnějších příčin, tak, aby toto třídění bylo použitelné pro soudní znalce, kteří budou v praxi řešit případy nároku na náhradu škody vzniklou těmito vadami.
   

Databáze zrealizovaných kupních cen nemovitostí

22Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Tomáš Hudec 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

V současné době je při stanovování obvyklé hodnoty nemovitosti kladen velký důraz na porovnávací způsob ocenění. Při použití této metody stojí každý znalec před problémem, jakým způsobem vybrat vhodný statistický vzorek porovnávacích nemovitostí. K dispozici má tři základní možnosti výběru vhodných dat:
1.      vlastní databáze zrealizovaných kupních cen a sjednaných nájmů nemovitostí,
2.      realitní internetová a tištěná inzerce,
3.      externí databáze zrealizovaných kupních cen a sjednaných nájmů nemovitostí
   

Problematika ocenění bytů podle oceňovací vyhlášky

21Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D., Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Jednotkové ceny za m2 podlahové plochy bytu a jejich meziroční změna

1  ÚVOD

g4Nový kalendářní rok je oblíbenou příležitostí k zahájení účinnosti nových či novelizovaných právních předpisů. Znalecká obec zabývající se oceňováním nemovitostí vždy na přelomu roku netrpělivě očekává změny v tzv. cenovém předpisu. Tento příspěvek se zabývá změnami v prováděcí vyhlášce k zákonu o oceňování majetku. Vzhledem k tomu, že platná oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 387/2011 Sb. má celkem 205 stran textu o velikosti písma 8 pt (počítáno v dokumentu exportovaném z ASPI) je nezbytné její rozbor rozdělit na více oddílu.
   

Konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2012 (JuFoS)

17Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
o1Dne 25. 4. 2012 proběhla již 4. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2012 (dále JuFoS), která se konala na rektorátu Vysokého učení technického v Brně. (Foto č. 1). Konference je pořádaná Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (dále jen ÚSI VUT v Brně) pod záštitou ředitele ústavu prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. a za podpory Asociace znalců a odhadců České republiky, o. s. Mezi hlavní cíle konference patří předání zkušeností a výsledků studentské tvůrčí vědecké činnosti a navázání nových kontaktů.
   

Znaleckýportál.cz a jeho využití v praxi

13Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
1  VZNIK ZNALECKÉHOPORTÁLU.CZ

01Podnět pro vznik projektu internetových stránek s názvem Znaleckýportál.cz vyplynul z diplomové práce s názvem „Atuální otázky znalecké činnosti“, kterou autor tohoto příspěvku vypracoval na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v roce 2011.
   

Úloha znalce v hydrogeologii a geologii (znalec není advokát)

13Kvě 2012
Napsal uživatel Jaromil Krajča 
PDFTiskEmail
1.  ÚLOHA ZNALCE V HYDROGEOLOGII A GEOLOGII (ZNALEC NENÍ
     ADVOKÁT)


tezba-geologieČtenářům tohoto příspěvku je nutno předem vysvětlit, jaká je faktická úloha znalce, zejména v procesu posuzování hydrogeologických podkladů ke stavbě jímacích objektů pro podzemní vody a případného doporučování jejich oprav, úprav nebo i dodávek nové techniky, například pro těžbu optimální jakosti podzemních vod včetně vod minerálních, termálních a silně proplyněných, při budování monitorovacích systémů k ochraně zdrojů podzemní vody, kontroly těsnosti skládek odpadů, kontroly nezávadnosti provozů atomových elektráren a problémových výrobních podniků, skladů nebezpečných surovin, rozvoje nebezpečných svahových pohybů vlivem srážek, půdních a podzemních vod (tzv. sesuvů půdy), pronikání odpadních vod z netěsných jímek a potrubí, atd.
   

Strana 4 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.