Články

Kontrola znaleckých deníků

06Dub 2014
Napsal uživatel www.katalogznalcu.cz 
PDFTiskEmail
Od počátku roku 2014 probíhá kontrola znaleckých deníků znalců a znaleckých ústavů v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
   

Problematika hodnocení optimální tloušťky tepelné izolace vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

22Úno 2014
Napsal uživatel Ing. Bc. Aleš Zvěřina 
PDFTiskEmail
1   Úvod

Trend dodatečného zateplování budov pomocí vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS – z anglického external contact thermal insulation systems) má stále vzestupnou tendenci a to přes krizi, která je ve stavebnictví více než patrná. Evropské stavebnictví se oproti jiným odvětvím ještě nevymanilo z krize a oproti rekordnímu roku 2007 zaznamenává za 7 měsíců roku 2011 pokles. To v zásadě platí i pro české stavebnictví, produkce pozemního stavitelství poklesla oproti stejnému období o 2,7 % [1]. Ve světle těchto ne přílis optimistických údajů se jeví jako velice zajímavý následující fakt: Spotřeba pěnového polystyrenu (EPS), jehož dominantní aplikací jsou tepelné izolace budov, vzrostla v ČR za rok 2011 o 9,0 %, v Evropě pak o 3,3 % [2]. Dalším zajímavým indikátorem stoupající tendence v zateplování budov mohou být pobídky státních institucí v oblasti dotační politiky. Jen pro rok 2013 byly zatím vyhlášeny 2 dotační tituly: Nová zelená úsporám, která se v roce 2013 bude věnovat především soukromým investorům vlastnící rodinné domy a výzva Státního fondu životního prostředí, která se věnuje veřejným budovám.

Návrhy zateplovacích systémů ETICS se tedy budou provádět i nadále, nicméně vzhledem k vynaloženým nákladům na zateplení budov je nutné sledovat jisté parametry zateplovacích systémů. Tloušťka tepelné izolace, navržena na základě požadované maximální hodnoty součinitele prostupu tepla je nepochybně jednou ze základních možností, které máme. Otázkou však vždy zůstává jaká tloušťka tepelné izolace může být ještě stále ekonomicky efektivní a staticky stabilní. Navyšovat tloušťku tepelné izolace nelze donekonečna a jak dále ukážu není to ani žádoucí.

Cílem článku je ukázat, že základní posouzení tloušťky tepelné izolace na základě požadované hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 není dostačujícím kritériem pro návrh tepelné izolace a že je nutné přistupovat k návrhům tepelných izolací poněkud komplexněji a hledat i jiná kritéria [1]. V soudně inženýrské praxi se může jednat o poměrně zajímavý problém, zejména v případech, kdy se ukáže, že vynaložené prostředky na pořízení ETICS nebyly utraceny efektivně a nepřinášejí předpokládané energetické úspory a potažmo předpokládané finanční úspory nebo naopak, špatný návrh tloušťky tepelné izolace vedl přímo k vadám či poruchám ETICS.
   

Využití znalce při řešení daňových úniků u daně z přidané hodnoty ve stavebnictví

05Úno 2014
Napsal uživatel Ing. et. Ing. Pavel Semerád, Ing. Petr Škoch  
PDFTiskEmail
Abstrakt

Článek se zabývá teoreticky možným způsobem daňového úniku u daně z přidané hodnoty ve stavebnictví. Některé podnikatelské subjekty mohou být založeny pouze pro účel páchání hospodářské trestné činnosti. Po vylákání daně, v tomto případě se jedná o nadměrný odpočet, ukončí podnikání. Správce daně tak již nevybere daň z titulu vlastní daňové povinnosti u tohoto plátce. Přestože s účinností od 1. ledna 2012 podléhají stavební a montážní práce přenesené daňové povinnosti, dle autorů tohoto článku existují další způsoby pro podvodné firmy jak zneužít DPH u stavebních děl ke svému obohacení. Návrhem řešení je využít znalce. Na základě běžných podkladů k nemovitosti, které má již dnes k dispozici např. stavební nebo katastrální úřad, by dokázal ve sporných případech rozhodnout o reprodukční ceně stavebního díla.
   

Předpokládaná životnost zemědělských budov

23Led 2014
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch; Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. 
PDFTiskEmail
Abstrakt:
Nosným tématem příspěvku je problematika opotřebení zemědělských staveb. Našim cílem je poskytnout čtenářům argumentační podporu při využívání jiných než doposud doporučovaných životností zemědělských staveb. Výpočet opotřebení je nedílnou součástí ocenění každé nemovitosti. Podpora tedy směřuje nejen k vyhláškovému, ale i k tržnímu ocenění. Stručný historický exkurz rekapituluje doposud používané přístupy k výpočtu opotřebení. Výtah z přílohy pokynu pro stanovení tržních hodnot pozemků v SRN poskytuje čtenářům rychlý pohled na tuto problematiku u našich sousedů.
   
   

Potřebujete znalecký posudek, odhad, či odborné konzultace? Inzerujte na Znaleckémportálu.cz!

08Pro 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo3Potřebujete znalecký posudek, odhad čí odborné konzultace? Nevíte si rady s výběrem znalce, znaleckého ústavu nebo odhadce? Potřebujete odborné konzultace? Nejste si jisti, či nevíte na koho se obrátit? Využijte služeb Znaleckéhoportálu.cz a inzerujte u nás!
   

Oceňovací vyhláška pro rok 2014

21Lis 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Každorečně bývá oceňovací vyhláška novelizována a příští rok nebude vyjímkou. Změny v minulých letech nebyly tak velké, jako tomu bude příští rok. Co konrétně přinese oceňovací vyhláška pro rok 2014 s návazností na nový občanský zákoník, se dočtete z citace Předkládací zprávy návrhu oceňovací vyhlášky Ministerstva financí České republiky, která je uvedena níže. Na konci tohoto krátkého článku je pak možnost znění návrhu oceňovací vyhlášky stáhnout.
   

Představení publikace Základy gemologie

10Lis 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
V polovině září roku 2013 vydalo nakladatelství Drahokam Turnov publikaci Základy gemologie, jehož autorem je soudní znalec RNDr. Ivan Turnovec. Publikace je věnovaná historii, metodikám opracování a oceňování šperkových materiálů. Základními informacemi o gemologii může posloužit soudním znalcům v oboru Drahé kovy a kameny, mineralogům, zpracovatelům kamenů (brusičům i šperkařům), obchodníkům, ale i laickým zájemcům o šperky, šperkové kameny a další materiály.
   

Barva jako identifikační znak šperkových kamenů

09Lis 2013
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
korundysyntetBarva minerálu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch jakéhokoli objektu, má barvu světla které odráží. To závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje, a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu. Filtry pro separaci barev zcela pohlcují určité barvy, a s jejich pomocí lze vymezit jednotlivé barevné složky. Ukázalo se, že to může pomoci při identifikaci určitých typů barevných látek.
   
   

Strana 2 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.