Představení publikace Základy gemologie

Představení publikace Základy gemologie

10Lis 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
V polovině září roku 2013 vydalo nakladatelství Drahokam Turnov publikaci Základy gemologie, jehož autorem je soudní znalec RNDr. Ivan Turnovec. Publikace je věnovaná historii, metodikám opracování a oceňování šperkových materiálů. Základními informacemi o gemologii může posloužit soudním znalcům v oboru Drahé kovy a kameny, mineralogům, zpracovatelům kamenů (brusičům i šperkařům), obchodníkům, ale i laickým zájemcům o šperky, šperkové kameny a další materiály.

Publikace je rozdělena do devíti hlavních kapitol (Historie a výzkum šperkových kamenů; Praktická gemologie; Označování šperkových kamenů; Druhy surovin; Broušení kamenů; Určování kamenů; Hodnocení kvality šperkových výbrusů; Gemologická expertní činnost; Použitá a doporučená literatura) a šesti textových příloh (Šperkové korundy; Historie smaragdových syntéz; Zlato a jeho vlastnosti; Stříbro; Určování ryzosti a Barva jako identifikační znak) o celkovém rozsahu 110 stran.

Na připojeném CD jsou další texty a ilustrační snímky historického použití ozdobných kamenů, šperkových kmenů, kamenových šperků, postupu broušení a bezdestrukční identifikace).
      
                                                titulni  
    
Pro ukázku, o čem puklikace pojednává, dále uvádíme část úvodu a úryvek z kapitoly Gemologická expertní činnost:

„Gemologie je poměrně mladý, interdisciplinární obor, který vznikl na základě požadavku praktiků (zpracovatelů, obchodníků a uživatelů minerálů a hornin pro zdobné účely). Nelze proto upřednostnit jedinou větev - mineralogii, jak se to někdy dělá, nad těmi ostatními, kterými jsou chemie, fyzika, technologie úpravy, broušení, výroba umělých produktů a v neposlední řadě také ekonomika.

Vznik gemologie souvisí paradoxně nejen s rozvojem technické dovednosti lidstva, ale i s jistým přehodnocením hodnotového žebříčku v době rozvoje kapitalismu, kdy došlo ke ztotožnění hodnoty se ziskem měřitelným v penězích. Mezi „majetek“ začaly být řazeny kromě drahých kovů i šperky a drahé kameny. Estetické hodnoty začaly být podružné. Použité materiály, kov i kameny, se převáděly na peníze a staly se zbožím. S tím šla ruku v ruce snaha o získání výhod na úkor druhých. Se snahou o „podvádění“ tím, že se nahrazuje podíl drahého kovu kovem levnějším, se setkáváme již ve středo- věkých padělatelských dílnách, kde se razily mince z mědi a jen slabě postříbřovaly. Tento nešvar u drahých kovů omezily až v 19. století puncovní zákony a státem zřizované puncovní úřady.

U drahokamů se s výraznějším podváděním začalo o něco později, kontrolu pravosti si musel zajišťovat každý sám. Proto nebylo ověření pravosti zajištěno zákonem stejně, jako je tomu u drahých kovů. K atestaci šperků s drahými kameny se přistupuje až nyní.

Název gemologie je odvozen ze slov gemma (drahokam) a  logos (slovo). Jako samostatný obor začala vznikat až v druhé polovině 19. století. Předmětem odborného studia jsou hlavně nejrůznější materiály využívané ke zdobným účelům, anorganické i organické látky přírodní nebo syntetizované.

Gemologické studie můžeme rozdělit do čtyř skupin:
 1. Materiálově popisné - zaměřené na informace o vlastnostech materiálů použitých pro výrobu šperkú a kamen- ných objektů.
 2. Technologické - zaměřené na opracování (výbrusy, úpravy kvality, a jejich automatizace).
 3. Laboratorně technické - vyvíjení nových přístrojů pro rychlou nedestruktivní identifikaci a posouzení kvality šperkových materiálů.
 4. Regionálně popisné - údaje o výskytech a těžbě přírodních šperkových surovin.
Gemologická expertní činnost je sledem postupujících kroků, které mají ucelenou logickou stavbu a návaznost. V každém případě ale vycházejí ze znalostí a zkušeností toho, kdo se posuzováním zabývá. Kromě mineralogických znalostí musí gemolog znát i základní údaje o šperkové výrobě a drahých kovech. I určování jejich ryzosti je součástí gemologické praxe. Při vlastním posuzování záleží na volbě gemologa, i konkrétním případu, který postup a za jakých podmínek bude použit. Vychází se vždy z požadavku zákazníka. Ten musí specifikovat k jakému účelu má být gemologické šetření provedeno (např pro rozdělení děděné kolekce kamenových šperků, nebo kamenů, pro ověření přírodního původu sbírkových kamenů či kamenů ve špercích, při nákupu dražších šperků a kamenů).

Kompletní postup úplné gemologické analýzy zahrnuje:
  1. Určení druhu kamene.
  2. Určení přírodního nebo syntetického původu.
  3. Posouzení zda byly v konkrétním případě použity úpravy pro dodatečné zlepšení kvalitativních znaků kamene (treating, apod.).
  4. Stanovení kvalitativních charakteristik, kterými jsou u broušených kamenů zejména hmotnost, brus (jeho tvar a druh, kvalita daná stupněm symetrie, správnými proporcemi a dokonalostí provedení), vnitřní čistota a barva.
  5. Ověření kvality kovu použitého pro zasazení kamene a současně i kvality šperkového zpracování, případně opotřebování používáním.
  6. Ověření reálné ceny kamene.
                       labor6

Ekvivalentního postupu je použito i při posuzování a hodnocení šperků osazených kameny. Výsledkem gemologického posudku je atestace kamene, nebo šperku, případně podklady pro znalecký posudek, je-li vyžádán policií nebo soudem.

Publikaci lze objednat na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Cena publikace včetně přiloženého CD je 150,- Kč, s poštovným 170,- Kč

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.