Představení nové knihy s názvem ZNALECTVÍ od JUDr. Ing. Lukáše Křístka, MBA

Představení nové knihy s názvem ZNALECTVÍ od JUDr. Ing. Lukáše Křístka, MBA

02Čec 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Vážení příznivci Znaleckého portálu,

znalectvi-100v minulém týdnu se k nám dostala nová kniha s názvem ZNALECTVÍ, kterou napsal náš kolega JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA. Jak je patrno z názvu, kniha se zaobírá znaleckou činností, a ke zpestření zážitku při čtení využívá praktických příkladů a věcné judikatury. Abychom Vám lépe přiblížili, o čem se v knize dočtete, se svolením autora uvádíme předmluvu z knihy, kterou sepsal prof. JUDr. Jan Musil, CSc.


Proč si přečíst tuto knihu?


Všichni dnes trpíme nedostatkem času. Většinu z nás bohužel trápí i nedostatek peněz - nákup stále nových a nových knih, které se nám nabízejí na knihkupeckých pultech, dokáže pořádně „provětrat“ naši peněženku.

Každému, kdož právě otevřel knihu Lukáše Křístka Znalectví, se proto možná vynoří logická otázka:

Vyplatí se mi investovat své peníze a svůj čas na nákup a na četbu této knihy?

Mohu-li Vám poradit, pak odpovídám: Neváhejte a knihu si kupte a přečtěte, Vaše investice rozhodně nebude zmařena. Toto doporučení činím se znalostí věci – zrod textu jsem měl příležitost sledovat jako oponent v úspěšně skončeném autorově rigorózním řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, pročítám se zájmem i autorovy časopisecké články k tomuto tématu.

                                       znalectvi-100

Znalecká činnost je dnes neodmyslitelnou součástí našeho života. Uplatňuje se v procesu aplikace práva, při dokazování ve všech druzích řízení před občanskoprávními, trestními a správními soudy, před správními orgány, v rozhodčím řízení a v dalších typech právních procedur. S tím, jak vzrůstá význam vědy a techniky pro život lidstva, bude význam znalců a expertiz nepochybně dále narůstat. V kontrastu s tímto vývojem nevěnuje právní teorie problematice znalectví náležitou pozornost, českých literárních prací na toto téma je poskrovnu.

Je předností této práce, že má „průřezový“ charakter, pojednává o uplatnění znalců v mnoha typech řízení (občanskoprávním, trestním, správním atd.) a upozorňuje jak na jejich společné rysy, tak na jejich specifika. Navíc se zabývá obecně teoretickými základy znaleckého dokazování, jeho historickými proměnami, metodologií znalecké činnosti, logickými operacemi, které se při ní uplatňují, procesem hodnocení znaleckého důkazu. Nemalou pozornost věnuje autor platné právní úpravě znalectví a podnětům pro budoucí úpravu, která se v České republice již delší dobu připravuje.

Dá se konstatovat, že autorovi se podařilo pokrýt téměř celý rozsah relevantních aspektů, takže čtenář získá v sevřené podobě kompletní informaci o problematice a nemusí ji hledat v dalších roztříštěných pramenech.

Metoda a způsob zpracování plně odpovídá požadavkům kladeným na odborné práce, je v ní dostatečně zastoupen praktický i teoretický aspekt. Autor si je dobře vědom četných problémů a nedostatků, které se v této oblasti vyskytují, staví se k nim kriticky a navrhuje řadu podnětů ke zlepšení. Jeho náměty jsou opřeny o rozsáhlé praktické zkušenosti (autor sám působí jako znalec v oboru ekonomika), jsou střízlivé a promyšlené.

Práce vychází ze širokého zázemí domácích literárních pramenů. Vysoce je třeba ocenit rozsáhlou znalost judikatury českých soudů, včetně Ústavního soudu ČR.

Kniha je zpracována podle aktuálního stavu poznání, jsou hojně zastoupeny i čerstvé novinky, které ještě třeba ani nemohly být zachyceny v jiných dílech z poslední doby. Vzhledem k velmi rychlému vývoji vědeckého poznání, k četným legislativním a organizačním změnám a k proměnám judikatury je taková publikační reakce velmi nesnadná a záslužná.

Autor často odkazuje v poznámkách pod čarou na obsáhlou domácí a zahraniční bibliografii, což hlubším zájemcům umožní snadno vyhledat související literární prameny. Na mnoha místech se porovnává domácí právní úprava a praxe se stavem v zahraničí a hodnotí jejich klady a nedostatky.

Shrnuji:

Knihu hodnotím velmi pozitivně, svou úrovní nesporně přesahuje obvyklý standard prací tohoto typu. Mohu ji doporučit všem potenciálním uživatelům, kterými budou především znalci, ale též soudci, státní zástupci, policejní orgány, advokáti, hospodářští právníci, studenti právnických fakult i širší odborná veřejnost.


16. května 2013


Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. [1]


Zdroj: Literatura, zákony, vyhlášky a internetové stránky

[1] KŘÍSTEK, L., ZNALECTVÍ, vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2013, 331 s.,
     ISBN: 978-80-7478-042-4
Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.