Jak se stát soudním znalcem?

Jak se stát soudním znalcem?

03Dub 2013
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D., Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo3V poslední době nás oslovujete s dotazem, jak se stát soudním znalcem. Abychom dokázali odpovědět širšímu okruhu tazatelů, připravili jsme pro Vás krátký článek k této problematice.

Ke jmenování soudním znalcem je nezbytné splnit zákonné podmínky, které naleznete v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, který byl naposledy novelizován zákonem č. 444/2011 Sb., s účinností od 01. 01. 2012 (dále jen Novela zákona). V závislosti na oboru musíte podstoupit také případné přezkoušení před poradním sborem předsedy krajského soudu (dále jen KS) nebo ministra spravedlnosti.

Dle § 4 Novely zákona může být nyní jmenován ten, kdo je:
1) státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno
    potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státním
    příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu
    na území České republiky;
2) způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu;
3) je bezúhonný;
4) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle
    tohoto zákona;
5) má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo
    absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka
    zavedená;
6) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat;
7) se jmenováním souhlasí.

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena:
1) za úmyslný trestný čin, nebo
2) za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,
    jako by nebyla odsouzena.

Součástí podmínek je prokázání odborné způsobilosti a praxe. Odborná způsobilost se dokládá zejména potvrzením o absolvování specializačního studia, případně doložením VŠ diplomu, atd. V oborech, kde se specializační studium nepořádá, je vyžadováno absolvování znaleckého minima. Dle pokynu JUDr. Filipa Melzera, Ph.D., LL.M., náměstka ministra spravedlnosti, ze dne 05. 10. 2011, č.j. 359/2011-OD-ZN/5, je zapotřebí 10 let praxe pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady a specializace podniky, stroje a zařízení, motorová vozidla, lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech a nemovitosti. Pro specializaci movité věci, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady je předepsána praxe 5 let.

Případné přezkoušení před poradním sborem probíhá individuálně v gesci samotných předsedů příslušných KS anebo přímo pod dohledem poradního sboru ministra spravedlnosti. Znalci se jmenují též s ohledem na jejich aktuální početní stav a vytíženost v daném oboru.

Případným uchazečům lze po splnění předepsaných podmínek a po následné kritické autoevaluaci doporučit podání žádosti o jmenování znalcem. Kladné doporučující stanovisko získané od některé z autorit v oboru může představovat velkou výhodu. Následný postup je upraven instrukcemi příslušného krajského soudu anebo samotného ministerstva spravedlnosti. Bližší informace naleznete ve výše zmíněném pokynu anebo na příslušném krajském soudu.

Zdroj: Literatura, zákony, vyhlášky a internetové stránky
[1] Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., č. 227/2009 Sb.
     a č. 444/2011 Sb., platný od 1. ledna 2012.

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.