Novelizace zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., s účinností od 01. 01. 2013

Novelizace zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., s účinností od 01. 01. 2013

30Led 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch a kolektiv 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

logo3Dne 03. 01. 2013 proběhlo v kongresovém centru brněnského výstaviště každoroční školení týkající se novelizace zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Tradičně zde vystoupila Ing. Vlasta Scholzová z Ministerstva financí České republiky a prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., bývalý ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V tomto krátkém článku si popíšeme, podle nás, významné změny v zákoně o oceňování majetku a oceňovací vyhlášce.

2  ZMĚNY V ZÁKONĚ č. 151/1997 Sb. PRO ROK 2013

Zákon č. 151/1997 Sb. byl novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. Hlavní změny se váží na vydání novelizace stavebního zákona. V zákoně o oceňování majetku nenalezneme mnoho změn. Celkem bylo 8 změn, nicméně my jsme vybrali jen 3 nejvýznamnějších.

V rámci úpravy původního znění § 3, odst. 2. dochází k zavedení nových termínů (kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, ohlášení či oznámení stavebníka stavebnímu úřadu, souhlas stavebního úřadu, certifikát autorizovaného inspektory), které reagují na změny provedené stavebním zákonem. Jde o formální úpravu, která zpřesňuje původní znění. Samotná podstata původního významu, a to ověřovat stav skutečný se stavem evidovaným, zůstává zachována. V § 4 přibyl pojem výrobek. Pokud výrobek plní funkci stavby, oceňuje se jako jiná stavba. Pod pojmem výrobek si můžeme představit například mobilní dům. V § 9 byly přidány dokumenty, kterými jsou pozemky určeny k zastavění. Jedná se o územní rozhodnutí, regulační plán, veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí a územní souhlas.

3  ZMĚNY VE VYHLÁŠCE č. 3/2008 Sb. PRO ROK 2013

Vyhláška č. 3/2008 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 450/2012 Sb. Celkový počet změn bylo 36 a my jsme opět vybrali několik nejvýznamnějších.

Hned v § 2 bylo zrušeno písmeno e), kde se mluví o souboru staveb. Tento pojem již tedy neplatí a jeho následky si probereme u § 22. V § 5, 6, 7, 8 a 13 došlo ke změně při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4 u konstrukcí a vybavení, které se nenacházejí ve výčtu základních konstrukcí. Výpočet se nezměnil, změna se týká konstrukcí, které jsou 2x dražší než standard. Postup výpočtu zde nebude rozvádět, ten je uvedený u jednotlivých paragrafů a v příslušných přílohách vyhlášky, konkrétně například v publikaci Úřední oceňování majetku 2013. Jak již bylo uvedeno výše, byl zrušen soubor staveb, který se dotkl výpočtu v § 22 - oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu a dále byl zrušen § 33 a § 34. Nyní se každá stavba oceňuje samostatně a pozemky se zvlášť připočítávají. Pokud je jednou smlouvou pronajato více staveb bez rozlišení nájemného, které netvoří příslušenství, ocení se jednotlivé stavby nákladovým způsobem, pokud se jedná se o stavby vyjmenovaného typu. Nájemné se poté zjistí ve výši obvyklého nájemného. V obvyklém nájemném má být zahrnuta příslušná výše DPH, i když je pronajímatel plátcem DPH. Otázkou zůstává, jestli je vhodné zvlášť připočítávat pozemky. Dle našeho názoru, jsou již obsaženy v nájemném za stavbu. V § 27 ocenění stavebních pozemků podle cenové mapy přibyl odstavec 8, kde je uvedeno, pokud cenová mapa stavebních pozemků nebyla aktualizována závaznou vyhláškou obce více než 2 roky, pozemky se musí ocenit podle § 28 - ocenění stavebních pozemků neuvedených v cenové mapě stavebních pozemků.

Přílohy vyhlášky také prošly několika změnami. V příloze č. 2 byly budovy pro služby zrušeny v typu F a přesunuty do typu H, který se nyní nazývá budovy pro obchod a služby. Dočkali jsme změny míry kapitalizace pro oceňování výnosovým způsobem v příloze č. 16 a nemovitosti v této tabulce byly rozděleny na budovy a haly. Vzhledem ke změně v § 22 a zrušení § 2 a § 33 došlo pochopitelně ke změně v příloze č. 17 u tabulky 2. Počet sloupců se zmenšil na tři a jsou v nich uvedeny budovy a haly, budovy typu J a K a ostatní budovy a haly. V přílohách č. 18, 19, 20 a 20a došlo, jako každoročně, ke změnám v jednotkových cenách. V přílohách č. 38 a č. 39 byly opět změněny hodnoty Ki a Kp. Navíc v příloze č. 39 byly sjednoceny do jedné hodnoty koeficienty prodejnosti u staveb Školy a kultura.

ZÁVĚR

V tomto krátkém příspěvku jsme chtěli shrnout, podle nás, podstatné změny v zákoně o oceňování majetku a v oceňovací vyhlášce. Nechtěli jsme rozebírat do detailů jednotlivé změny. Více informací o všech změnách naleznete například na konci publikace Úřední oceňování majetku 2013.

Významné a větší změny v zákoně a vyhlášce nás čekají po uvedení nového občanského zákoníku v platnost. Další změny přibudou při schválení zákona o dani z nabytí nemovitosti. O těchto a dalších změnách se Vás budeme snažit průběžně informovat na Znaleckémportálu.cz. Rádi bychom, kdyby tento krátký příspěvek vyvolal diskuzi.

Zdroje:
1) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění.
2) Vyhláška č. 3/2008 Sb, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška),
     v aktuálním znění.

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.