Konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2012 (JuFoS)

Konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2012 (JuFoS)

17Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
o1Dne 25. 4. 2012 proběhla již 4. odborná konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2012 (dále JuFoS), která se konala na rektorátu Vysokého učení technického v Brně. (Foto č. 1). Konference je pořádaná Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (dále jen ÚSI VUT v Brně) pod záštitou ředitele ústavu prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. a za podpory Asociace znalců a odhadců České republiky, o. s. Mezi hlavní cíle konference patří předání zkušeností a výsledků studentské tvůrčí vědecké činnosti a navázání nových kontaktů.
Jako každým rokem konference začala úvodním slovem ředitele ÚSI VUT v Brně prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. Dále zde také promluvil rektor Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Karel Rais, MBA, dr. h. c. a jako poslední si vzal slovo hlavní organizátor konference Ing. Jiří Karabec, který seznámil účastníky konference s organizačními záležitostmi. Následně se účastníci rozešli do jednotlivých jednacích místností. (Foto č. 2)

o2
                                               Foto č. 1 - Interiér rektorátu VUT v Brně

o3
        Foto č. 2 - Úvodní ceremoniál - zleva ředitel ÚSI VUT v Brně prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.;
                                                      rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, MBA, dr. h. c.;

                                                      hlavní organizátor konference JuFoS 2012 Ing. Jiří Karabec 


V tomto ročníku konference bylo uvedeno 81 příspěvků rozdělených do 7 odborných sekcí:
 • Oceňování nemovitostí (25 příspěvků)
 • Analýza silničních nehod (23 příspěvků)
 • Vady a poruchy (16 příspěvků)
 • Forenzní ekotechnika: les a dřevin (8 příspěvků)
 • Oceňování majetku (6 příspěvků)
 • Kriminalistika (2 příspěvky)
 • Výkon znalecké činnosti (1 příspěvek)

Počty příspěvků rok od roku rostou. V prvním ročníku studentské konference v roce 2009 bylo uvedeno 24 příspěvků v 5 odborných sekcí a o 2 ročníky později v roce 2011 bylo uvedeno 64 příspěvků v 7 odborných sekcí. Letošního ročníku konference se zúčastnili studenti doktorského studia z Ústavu soudního inženýrství a Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze a Fakulty bezpečnostně správní Policejní akademie ČR v Praze.

Vzhledem k počtu příspěvků v jednotlivých sekcích byli účastníci rozděleni do 3 jednacích místností:
 • Jednací místnost č. 1 hostila sekci Oceňování nemovitostí.
 • Jednací místnost č. 2 hostila sekci Analýzu dopravních nehod.
 • Jednací místnost č. 3 hostila sekce Vady a poruchy, Forenzní ekotechniku: les a dřevin, Oceňování majetku, Kriminalistiku a Výkon znalecké činnosti.

V jednotlivých místnostech byli odbornými garanty:
 • Jednací místnost č. 1 (Oceňování nemovitostí) – Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (Foto č. 3)
 • Jednací místnost č 2 (Analýza dopravních nehod) – Ing. Albert Bradáč, PhD.
 • Jednací místnost č. 3 (Vady a poruchy, Forenzní ekotechnika: les a dřevin, Oceňování majetku, Kriminalistika a Výkon znalecké činnosti) – Ing. Lubomír Weigel, CSc., doc. Ing. Pavel Alexandr,CSc.
                                                                 a doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

o4

                                                  Foto č. 3 - Pohled do jednací místnosti č. 1

Na slavnostním ukončení se každoročně vyhlašují nejlepší příspěvky. V tomto roce byly vyhlášeny 3 nejlepší příspěvky z každé jednací místnosti.

Jména vítězů v jednotlivých jednacích místnostech včetně názvu příspěvku:

Jednací místnost č. 1 (Oceňování nemovitostí) 
1) Mgr. Jakub Hanák – Příspěvek: Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení
                                                   – dnes a zítra
2) Ing. Marek Pertl – Příspěvek: Porovnání tržních cen bytů v Havlíčkově Brodě s cenami zjištěnými podle
                                               oceňovacích předpisů
3) Ing. Michaela Ulverová – Příspěvek: Statistická analýza ocenění jedné nemovitosti několika znalci

Jednací místnost č 2 (Analýza dopravních nehod)
1) Mgr. Miroslav NěmecPříspěvek: Výzkum používání bezpečnostních pásů na předních sedadlech
                                                      osobních motorových vozidel v České republice v roce 2012
2) Ing. Tomáš Coufal – Příspěvek: Výpočet energetické ekvivalentní rychlosti EES s pomocí reálné
                                                  deformační charakteristiky
3) Ing. Alžběta Lenková – Příspěvek: Stabilita nákladních vozidel proti převrácení
          
Jednací místnost č. 3 (Vady a poruchy, Forenzní ekotechnika: les a dřevin, Oceňování majetku,
                                   Kriminalistika a Výkon znalecké činnosti)
1) Ing. Martina Juráňová – Příspěvek: Studie o pádu „dvojčat“ světového obchodního centra
2) Ing. Petr Bureš – Příspěvek: Hlavní uzlové body navrhované metody výpočtu majetkové újmy
                                             na vodohospodářské funkci lesa
3) Ing. Bc. Aleš Zvěřina – Příspěvek: Vady a poruchy svrchní vrstvy vnějších kontaktních
                                                      zateplovacích systémů

Znaleckýportál.cz se bude snažit získat a uvést na svých stránkách příspěvky uvedené na konferenci JuFoS 2012. Příští rok z této konference plánujeme přinést krátkou video reportáž. Za kolektiv Znaleckéhoportálu.cz přejeme konferenci JuFoS mnoho dalších úspěšných ročníků, aby se nadále udržovala kvalita konference a zvyšovaly počty příspěvků.

Více informací o doktorské konferenci JuFoS: Klikněte zde

Zdroje:
1)      Sborník anotací – Junior Forensic Science Brno 2012, sestavil SCHEJBA J., KARABEC J.. HORALÍK
         J., vydalo Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno,
         Brno 2012, ISBN: 978-80-214-4485-0.
2)      www.jufos.cz
3)      http://www.vutium.vutbr.cz/udalosti/u1205.pdf
4)      Foto: Petr Škoch

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.