Katalog znalectví

Do Katalogu znalectví byli Znalci a Znalecké ústavyzapsáni dobrovolně a s uvedením informací v profilu na této stránce souhlasili. Tyto informace mohou být změněny či smazány po odeslání žádosti na e-mail: info@znaleckyportal.cz. Každý Znalec a Znalecký ústav se mohou do Katalogu znalectví na stránkách Znaleckýportál.cz zdarma zaregistrovat a to obdobným způsobem, jak je to u změny či smazání z Katalogu znalectví.
Stačí zaslat na e-mail: info@znaleckyportal.cz žádost o zapsání. Do dvou dnů Vám bude zaslána podoba informací, které budou uveřejněny na portálu. Po Vašem schválení popř. úpravě budou informace uvedeny na Znaleckémportálu.cz v Katalogu znalectví. Upozorňujeme, že Vysoké školy, Komory a asociace jsou zde zapsány pouze informativně!

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.